CS, a.s.


BEZPEČNOSŤ SPOLAHĽIVOSŤ ISTOTA

  • Poskytuje služby, činnosti a servis na komplex činností, ktoré je možno zahrnúť do BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽMENTU.
  • Skupina CS je poskytovateľom a dodávateľom komplexného spektra činností a služieb, ktoré súvisia, udržujú, zlepšujú a zabezpečujú prevádzku budov, priemyselných parkov a komplexov, stavenísk, administratívnych priestorov a priestorov prístupných verejnosti.

O nás

Cieľe spoločnosti

Prioritným cieľom spoločnosti CS je poskytovať súbor činností, ktoré je možno zhrnúť do oblasti bezpečnostného managmentu a vzájomné a efektívne prepojenie režimových zásad, bezpečnostných technológií a postupov, technických prostriedkov a kontrolných opatrení s cieľom vytvorenia celoplošného komplexného bezpečnostného systému chráneného objektu, organizácie, priemyselného podniku, hospodárskej jednotky.

Záruky a poistenie

Spoločnosť CS security sro. má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu s poisťovňou UNION, a.s., ktorá obsahuje ručenie na obvyklú činnosť spojenú s výkonom strážnej služby. CS security sro. na základe poistnej zmluvy ručí za škody, ktoré vznikli jej zavinením, alebo boli zavinené jej zamestnancami pri výkone služby, prípadne vznikli pri plnení zmluvných povinností.

Zmluvné vzťahy

Spoločnosti skupiny CS uzatvárajú s každým odberateľom individuálnu zmluvu na činnosti, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu a odzrkadľujú špecifikácie daného objektu a vykonávaných činností. Zmluva je uzatváraná spravidla na dobu neurčitú s 2 mesačnou výpovednou lehotou, prípadne dohodou zmluvných strán.

Cena je určená dohodou zmluvných strán, pričom dohodnutá cena zahŕňa všetky mzdové náklady, odvody, výstroj, výzbroj, technické pomôcky a náklady pracovníka súvisiace so zákonníkom práce. 

Služby


Protipožiarna ochrana Logistika


Bezpečnosť pri práciČistiace a upratovacie službyTechnické služby


Kontaktujte nás

CS, a.s.

Na piesku 6/A, Bratislava 821 05

421 (0)2 456 403 92

secretariat@cs-as.sk

Objednajte si naše služby

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.